BÌNH SÂM CAU

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 7.5 Lít: cao 55 x đk 21 cm 7,5 Lít.
  • 2Kg sâm cau tươi loại lớn làm sạch.

1,600,000 /Bình 7.5 lít