BÌNH NẤM LINH CHI CỔ CÒ (tai nhỏ)

QUY CÁCH:

  • Bình Korea (3lít).
  • Khoảng 4 lạng Nấm cổ cò (Lựa cổ cò tai nhỏ hiếm).

2,499,000 /Bình 3 lít